CIEĽ A POŽIADAVKY


Cieľom grantového programu "Cena Embraco za ekológiu" je zvýšiť akcieschopnosť a zaangažovanosť mládeže v ochrane životného prostredia prostredníctvom praktických aktivít, ktoré budú realizované  v spolupráci s mládežníckymi partnermi z komunity.

Ak majú mladí ľudia možnosť participovať na ochrane a zveľadení životného prostredia a vlastnou prácou  prispejú k pozitívnej zmene, vznikajú zmysluplné projekty, ktoré dlhodobo ovplyvnia život a kvalitu miesta, ale aj samotné postoje mladých ľudí. 


Základné požiadavky pre predkladané žiadosti:

Predložený projekt je v súlade s cieľom grantového programu;
Jedna škola môže zaslať aj viac projektov na rôzne témy;
Žiadosť o grant pozostáva z kompletne vyplneného formulára a povinných príloh;
Realizácia projektu a jeho vyúčtovanie musí byť ukončené do konca kalendárneho roka;
Vlastný vklad školy alebo vklad z iných zdrojov musí byť minimálne 10% z požadovaného rozpočtu projektu;
Maximálna suma, ktorú môže získať jeden projekt ZŠ, je 2 500 EUR.
Maximálna suma, ktorú môže získať jeden projekt MŠ, je 1 000 EUR

Žiaci a pedagógovia základných a materských škôl v okrese Spišská Nová Ves. Celková suma prerozdelená v grantovom kole: 12 000 EUR

2012 © Embraco. Powered by K_CORP. Všetky práva vyhradené.