HISTÓRIA PROGRAMU


Cena Embraco za ekológiu 2011/2012

 

grafika4.jpg

Štvrtý ročník Ceny Embraco za ekológiu priniesol novinku v podobe prioritnej témy, na ktorú školu zamerali prípravu svojich projektov. V tomto ročníku získali Cenu Embraco za ekológiu štyri projekty.


Boli to:


 
ZŠ Ing. Kožucha, SNV s projektom: „Uber, vypni, recykluj, kráčaj!“

Cieľom projektu bolo zlepšiť a podporovať vzdelávanie o energii, ozrejmiť význam energie pre ľudský život a takto zvýšiť informovanosť o tom ako môžeme šetriť energiu. V rámci využívania energie v škole bolo cieľom zistiť dôvody plytvania energie a navrhnúť hospodárnejšie využitie energie v škole, poučiť žiakov o tom, čo znamená spotreba energie a aká je dôležitosť obnoviteľnej energie.

Prostredníctvom inšpirácie žiakov, aby vplývali na správanie sa ľudí vo svojom najbližšom okolí bolo zámerom projektu zvýšiť povedomie žiakov ako aj verejnosti o stave životného prostredia planéty Zem. V neposlednom rade sa od žiakov očakávalo zvýšenie ich tvorivosti, nápaditosti a kreativity.


ZŠ Levočská, SNV s projektom:  „Zdravé svetlo pre naše deti“

Cieľom projektu bolo prostredníctvom kontrolných tried so zdravým svetlom získať teoretické a praktické skúsenosti a vedomosti o plnospektrálnom osvetlení vnútorných miest školy. Ukázať možnosť  využitia inovačných technológií v oblasti svetelnej techniky, ktorá má pozitívny dopad na zdravie človeka a zároveň sú významné aj pre ich ekologickosť.

Zámerom bolo taktiež zaangažovať žiakov do praktických aktivít, súvisiacich so zavádzaním nových osvetľovacích sústav a vytvoriť záujem o úsporu energie v škole, ale aj v bežnom živote.


ZŠ Letanovce s projektom: „Svetlo v školských komnatách“

Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k znižovaniu spotreby elektrickej energie na frekventovaných miestach v budove školy prostredníctvom dobudovaných pohybových senzorov a výmenou bežných žiaroviek za úsporné žiarovky (kompaktné žiarivky). Zlepšiť úspornosť elektrickej energie v budove našej školy tak, aby sa znížila spotreba elektrickej energie a zároveň sa zvýšilo ekonomické a ekologické cítenie žiakov.

Ďalším špecifickým cieľom projektu bolo zvyšovanie informovanosti cieľových skupín o možnostiach úspor energie prostredníctvom ponuky programov zameraných na šetrenie elektrickej energie a propagačných aktivít.


ZŠ Komenského, SNV s projektom: „Zázračný strom“

Cieľom tohto projektu bolo podporiť zážitky a výchovu netradičnými formami využitím prírodných vzorov – Vytvorenie „zázračného stromu“ na pozemku. Týmto zvýšiť rozmanitosť druhov a sebestačnosť pomocou oživenia zázračného stromu drevinami, bylinkami a letničkami.

Zámerom projektu bolo taktiež sprístupnenie informácií o zázračnom strome žiakom, partnerom školy a širokej verejnosti. Vytvoriť priestor pre netradičné formy vyučovania v korune stromu.

 

2012 © Embraco. Powered by K_CORP. Všetky práva vyhradené.