HISTÓRIA PROGRAMU


Cena Embraco za ekológiu 2008/2009

 

grafika1.jpgV prvom ročníku grantového programu vybrala komisia spomedzi ôsmych projektov základných škôl štyri projekty, ktorým sa udelil grant v požadovanej výške.

Medzi ocenenými školami boli:


ZŠ Nad Medzou s projektom „Regionálny náučný chodník“

Projekt bol zameraný na vytvorenie náučného chodníka nielen pre potreby školy, ale aj pre širokú verejnosť. Vznikla tak príjemná oddychová zóna, ktorá má využitie aj ako učebňa v prírode.

Cieľom bolo zviditeľnenie a starostlivosť o vzácne netradičné druhy drevín, ktoré sa nachádzajú v priestoroch školy a tiež oživenie, zveľadenie a prinavrátenie života do areálu školy.


ZŠ Ul. Ing. Kožucha s projektom
„Ak sa teraz naučíme poznať a chápať prírodu, v dospelosti ju budeme vedieť chrániť...“

Projekt pozostával z dvoch osláv významných dní:

Svetový deň vody – Zážitkové dopoludnie s výsadbou vlastných stromčekov, čistením studničky, čistením brehov Hornádu ...

Deň Zeme – škola otvorí svoje brány verejnosti. Deň plní zábavy i hier s praktickými činnosťami v duchu environmentálnej výchovy.


ZŠ Levočská ulica s projektom „Skúsme to spolu“

Cieľom projektu bolo zaangažovať mládež do separovania odpadu na škole, vytvoriť ekohliadky, aktivistov, žiackych lektorov, propagovať a organizovať ukážky chodu separovania odpadu v škole školám, MŠ, organizáciám, firmám, ...

Prispieť tak s zlepšeniu životného prostredia znížením komunálneho odpadu separovaním a vybudovať aktívny prístup s separovaniu a návyk triediť odpad.


ZŠ Lipová ulica s projektom
„Motýlí dotyk Zeme“

Cieľom projektu bolo vytvoriť náučno – oddychové ekozóny v objekte školy. Výsledkom bude upravené átrium, vstupný priestor do školy a harmonicky zakomponované ekozóny  v školskej záhrade.

Žiaci budú mať možnosť pretvárať životné prostredie a prírodu vo svojom okolí – čo bude vplývať na estetické a environmentálne cítenie a rozvoj emocionálnej zrelosti žiakov.

 

Na stiahnutie:

Realizácia víťazných projektov – 1. ročník

 

 

Cena Embraco za ekológiu 2009/2010

 

grafika2.jpg

Druhý ročník Ceny Embraco za ekológiu sa niesol v myšlienke spoločného projektu všetkých základných škôl v Spišskej Novej Vsi pre miestnu zoologickú záhradu. Okrem tohto spoločného projektu získali grant aj dva samostatné projekty škôl.

Boli to:


ZŠ Z. Nejedlého s projektom „Vtáčie mestečko – náučno-relaxačná zóna“

Cieľom projektu bolo vytvorenie náučno-relaxačného centra so zeleňou, vtáčími búdkami s priestorom na pozorovanie a prikrmovanie vtákov a relaxáciu po edukačnom procese. 

Vytvoril sa tak priestor, ktorý bude otvorený pre žiakov a širšiu verejnosť z okolia. Zásadným významom projektu bol hlavne environmentálny a spoločenský rozmer s výhodou dobrej a dlhodobej investície do zelene pre širokú verejnosť s plánom dlhodobého využívania počas i po školskom vyučovaní. 


ZŠ Nad Medzou s projektom:
„Učme a tvorme v prírode“


Projekt bol zameraný na možnosť vzdelávania nielen v triede, ale aj v prírode, ktorá obklopuje školu. Cieľom projektu bolo oživiť, skultúrniť a priblížiť prírodu ako aj jej význam vo vzdelávacom procese pre čo najväčšiu cieľovú skupinu.

Jedným z hlavných zámerov bolo aj vybudovanie kompostoviska a malej prírodnej záhrady, ktoré tak tvoria ucelený celok a tým sa nadviazalo na ďalšiu časť už existujúceho regionálneho náučného chodníka. 


Spoločný projekt všetkých základných škôl pre ZOO v Spišskej Novej Vsi


Projekt bol súčasťou spoločného projektu základných škôl v Spišskej Novej Vsi, zameraný na pomoc miestnej ZOO.

Cieľom bola revitalizácia vstupných priestorov ZOO, oživiť, skultúrniť a priblížiť prírodu ako aj jej význam vo vzdelávacom procese pre čo najväčšiu cieľovú skupinu. Vybudoval sa drevený prístrešok slúžiaci ako učebňa v prírode pre žiakov I. a II. stupňa, školské kluby detí, materské školy, ale aj záujemcov z radu verejnosti a rodičov. 

 

 

 

Cena Embraco za ekológiu 2010/2011

 

grafika3.jpg

Tretí ročník Ceny Embraco za ekológiu priniesol novinku v podobe zapojenia všetkých škôl v okrese Spišská Nová Ves, čím sa zvýšila konkurencia a tým aj kvalita podaných projektov, no v neposlednom rade hlavne rôznorodosť. V tomto ročníku získali Cenu Embraco za ekológiu štyri projekty.


Boli to:


ZŠ Levočská s projektom: „Z krtkovho kopčeka EKOhrad“


Cieľom projektu bolo prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania zapojiť mladú generáciu do triedenia odpadu v školskej záhrade a pokračovať tak v separácii odpadu v rámci celej školy. Privádzať deti k pochopeniu potreby ochrany prírody a separovania. Vytvorenie ekohliadok a umožnením realizácie premeny dopadu na výrobok využiteľný v praxi napomohol k cieľu projektu.

Hlavným zámerom bolo tiež spolupracovať so širokou verejnosťou – informovať o problematike separovania odpadu, prizývať deti z iných škôl, rodičov, dôchodcov a prezentovať im chod triedenia odpadu v školskej záhrade a trvalý prístup k separovaniu odpadu a k ochrane životného prostredia.


ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany s projektom: „Naša prírodná záhrada“


Cieľom projektu bolo vytvoriť prírodnú záhradu s náučných chodníkom, arborétom a škôlkou drevín. Stabilné, pekné, pestré, zaujímavé a úrodné ekosystémové plochy: jazero, potôčik, lúku, les, kroviny, medze, bylinnú špirálu a sad.

Vytvorili sa tak podmienky a prostredie pre obrovské množstvo bytostí rôzneho druhu, obrovské množstvo farieb, tvarov, zvukov a vôní, ktoré podporujú tvorivé a pozitívne ľudské myslenie a estetické cítenie detí a dospelých.


ZŠ Ing. O. Kožucha s projektom: „Príroda je otvorená kniha, naučme z nej žiakov čítať“


Cieľom projektu bolo zvýšiť environmentálne povedomie verejnosti a žiakov, vyvolať zmenu v spôsobe správania v prospech trvalo udržateľného života a tiež participovať na zveľaďovaní životného prostredia vlastnou prácou, ktorá dlhodobo ovplyvní život a kvalitu miesta.

Projekt pozostával z niekoľkých akcii ako oslava Dňa Zeme, EKO divadielko, Jar v záhrade či Letné slávnosti v záhrade.


ZŠ Lipová s projektom:
„Ekoostrov detskej radosti“


Cieľom bolo vytvoriť náučné, oddychové a zábavné prírodné ekoostrovy v objekte školy, čím sa prinavrátil život do týchto priestorov.

Výsledkom bolo upravené átrium – priestor v základnej časti školy, kde sú harmonicky zakomponované náučno – oddychové a zábavné ekoostrovy radosti, ako aj „prírodné environmentálne žiacke laboratórium“ v škole.


Na stiahnutie:

Realizácia víťazných projektov – 3. ročník

 


Cena Embraco za ekológiu 2011/2012

 

grafika4.jpg

Štvrtý ročník Ceny Embraco za ekológiu priniesol novinku v podobe prioritnej témy, na ktorú školu zamerali prípravu svojich projektov. V tomto ročníku získali Cenu Embraco za ekológiu štyri projekty.


Boli to:


 
ZŠ Ing. Kožucha, SNV s projektom: „Uber, vypni, recykluj, kráčaj!“

Cieľom projektu bolo zlepšiť a podporovať vzdelávanie o energii, ozrejmiť význam energie pre ľudský život a takto zvýšiť informovanosť o tom ako môžeme šetriť energiu. V rámci využívania energie v škole bolo cieľom zistiť dôvody plytvania energie a navrhnúť hospodárnejšie využitie energie v škole, poučiť žiakov o tom, čo znamená spotreba energie a aká je dôležitosť obnoviteľnej energie.

Prostredníctvom inšpirácie žiakov, aby vplývali na správanie sa ľudí vo svojom najbližšom okolí bolo zámerom projektu zvýšiť povedomie žiakov ako aj verejnosti o stave životného prostredia planéty Zem. V neposlednom rade sa od žiakov očakávalo zvýšenie ich tvorivosti, nápaditosti a kreativity.


ZŠ Levočská, SNV s projektom:  „Zdravé svetlo pre naše deti“

Cieľom projektu bolo prostredníctvom kontrolných tried so zdravým svetlom získať teoretické a praktické skúsenosti a vedomosti o plnospektrálnom osvetlení vnútorných miest školy. Ukázať možnosť  využitia inovačných technológií v oblasti svetelnej techniky, ktorá má pozitívny dopad na zdravie človeka a zároveň sú významné aj pre ich ekologickosť.

Zámerom bolo taktiež zaangažovať žiakov do praktických aktivít, súvisiacich so zavádzaním nových osvetľovacích sústav a vytvoriť záujem o úsporu energie v škole, ale aj v bežnom živote.


ZŠ Letanovce s projektom: „Svetlo v školských komnatách“

Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k znižovaniu spotreby elektrickej energie na frekventovaných miestach v budove školy prostredníctvom dobudovaných pohybových senzorov a výmenou bežných žiaroviek za úsporné žiarovky (kompaktné žiarivky). Zlepšiť úspornosť elektrickej energie v budove našej školy tak, aby sa znížila spotreba elektrickej energie a zároveň sa zvýšilo ekonomické a ekologické cítenie žiakov.

Ďalším špecifickým cieľom projektu bolo zvyšovanie informovanosti cieľových skupín o možnostiach úspor energie prostredníctvom ponuky programov zameraných na šetrenie elektrickej energie a propagačných aktivít.


ZŠ Komenského, SNV s projektom: „Zázračný strom“

Cieľom tohto projektu bolo podporiť zážitky a výchovu netradičnými formami využitím prírodných vzorov – Vytvorenie „zázračného stromu“ na pozemku. Týmto zvýšiť rozmanitosť druhov a sebestačnosť pomocou oživenia zázračného stromu drevinami, bylinkami a letničkami.

Zámerom projektu bolo taktiež sprístupnenie informácií o zázračnom strome žiakom, partnerom školy a širokej verejnosti. Vytvoriť priestor pre netradičné formy vyučovania v korune stromu.

 

 


Cena Embraco za ekológiu 2013/2014

 

cena-embraco-za-ekologiu.jpg

Do 6. ročníka Cena Embraco za ekológiu sa svojimi projektmi zapojilo 7 základných škôl a 4 materské školy.  Prioritnou témou pre základné školy bola Mládež ako dobrovoľníci v regióne a materské školy mali zameranie na Poznávanie a ochranu prírody.


Víťazi v kategórii Základné školy:


 
ZŠ Levočská s projektom „Ekoremeselníci“

Prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania plánujú poznávať ekopoľnohospodárstvo a ľudové tradície, ako napríklad zelinkárstvo, mydliarstvo, včelárstvo.  Pokúsia sa tak zapojiť mladú generáciu na Spiši do aktivít súvisiacich s ochranou životného prostredia. Dobrovoľníckou činnosťou na ekofarme budú taktiež pestovať pozitívny vzťah k využívaniu bioproduktov.


ZŠ Spišské Vlachy s projektom „Poďme zažať hviezdy“

Dobrovoľníckou činnosťou chcú žiaci v rámci tohto projektu zrevitalizovať židovský cintorín vo svojom meste. Vyčistia náhrobné kamene, pomníky, vytvoria pamätné a informačné tabule v meste. Svoje aktivity zhrnú do publikácie o histórii a osude Židov, ktorú si sami pripravia.


ZŠ Hutnícka s projektom „Zničme škodné rastlinstvo – zachránime sídlisko“

Žiaci na sídlisku Západ 1 majú v pláne v rámci projektu zmapovať invázne druhy rastlín v okolí školy a zahájiť aktivity s ich likvidáciou. Zároveň budú o svojich aktivitách informovať žiakov a širokú verejnosť a prípadne ich do samotnej činnosti aj zapájať.

 

6. Ročník programu bol obohatený aj o špeciálnu Cenu Tímu dobrovoľníkov Embraco. Jej víťazom sa stala:


ZŠ sv. Cyrila a Metoda s projektom „“

Hlavnou myšlienkou tohto projektu je zrevitalizovať miesto na duševný relax pre širokú verejnosť. Žiaci budú ako dobrovoľníci opravovať okolie kaplnky sv. Anny, vytvoria pri nej oddychovú zónu a spríjemnia tak chvíle obyvateľom aj turistom, ktorí ku kaplnke v budúcnosti zavítajú.

 

cena-embraco-za-ekologiu-2.jpg

Víťazi v novej kategórii materské školy:


MŠ S. Tomašika s projektom „Hravo zdravo – cestou necestou“

Zámerom projektu je vytvorením záhona a prírodného chodníka na školskom dvore viesť deti k uvedomeniu si potreby ochrany prírody.


MŠ  Hanulova s projektom „Štvorlístok na výlete“

Cieľom tohto projektu je umožniť deťom čo najväčší kontakt s prírodou, spojený s aktívnym pohybom a hrami, poukázať na krásy prírody a život v nej.

 

chodnik-ms-slovenska-ulica.jpg

MŠ  Slovenská s projektom „Chodníčkom ku okrídleným kamarátom“

Prostredníctvom vytvorenia prírodného chodníka budú mať deti možnosť poznávať druhy vtákov, ich spôsob života priamo na školskom dvore .


MŠ  Stolárska s projektom „Rytmus prírody v zelenom átriu“

Výsledkom projektu bude náučno-relaxačné prostredie s kvetinovými, bylinnými záhonmi, mini arborétum, v ktorom zážitkovým učením získajú deti nové skúsenosti, vedomosti a zručnosti o ochrane životného prostredia.

cena_za_ekologiu4.jpg

2012 © Embraco. Powered by K_CORP. Všetky práva vyhradené.